Strona główna Miasto Łańcut Miasto Łańcut sprzedaje samochód. Możesz go zakupić!

Miasto Łańcut sprzedaje samochód. Możesz go zakupić!

188
0
Przykładowe zdjęcie

Na stronie miasta Łańcuta pojawiło się ogłoszenie o sprzedaży samochodu osobowego, którego właścicielem jest Miasto:

Burmistrz Miasta Łańcuta ogłasza sprzedaż samochodu służbowego Skoda Octavia, stanowiącego własność Miasta Łańcuta, w drodze składania pisemnych ofert.

Sprzedający:

Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut, NIP: 8151631636

Urząd Miasta Łańcuta, Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut

Przedmiot sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest samochód służbowy Skoda Octavia o nr rej. RLA X700.

Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży:

 • Marka: Skoda                                             
 • Opis rodzaju pojazdu: sedan                                           
 • Model: Octavia                                                       
 • Nr identyfikacyjny pojazdu:TMBCP41U142905147                            
 • Rok produkcji: 2004                                              
 • Nr rejestracyjny: RLAX700                                              
 • Liczba miejsc siedzących: 5                                 
 • Data pierwszej rejestracji:  27.04.2004 r.            
 • Data ważności przeglądu technicznego: 9.06.2023 r.
 • Wskazania drogomierza:   na dzień sporządzania ogłoszenia 283 908 km            
 • Kolor powłoki lakierniczej: EGS9151                 
 • Rodzaj skrzyni biegu: manualna                                     
 • Rodzaj napędu: przedni                                        
 • Pojemność silnika / moc silnika:1896cm3/81 kw                      
 • Pojazd zarejestrowany na: Miasto Łańcut

Uwagi:

Stan techniczny pojazdu dobry.

Cena wywoławcza:

Cena wywoławcza pojazdu została ustalona na kwotę: 7.900,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy dziewięćset zł).

Warunki przystąpienia do składania ofert

 1. Tryb przetargu: pisemny przetarg nieograniczony z możliwością aukcji.
 2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
 3. Można złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 5. Pisemną ofertę należy złożyć wg załączonego wzoru stanowiącego załącznik  do ogłoszenia w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta na zakup samochodu służbowego Urzędu Miasta Łańcuta”.
 6. Nabywcą zostanie oferent, który zaoferuje najwyższą cenę zakupu samochodu spośród ofert nie podlegających odrzuceniu biorących udział w postępowaniu.
 7. W przypadku, gdy kilku oferentów zaoferuje tę samą cenę za samochód, przetarg zostanie przeprowadzony w formie aukcji między tymi oferentami.
 8. O miejscu i terminie aukcji zostaną powiadomieni oferenci, którzy złożyli równorzędne oferty. Cena zaproponowana w aukcji musi być wyższa od ceny zaproponowanej w ofercie pisemnej.
 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek oferty, bez podania przyczyny.
 10. Do niniejszego przetargu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
 11. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie: www.lancut.pl, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łańcuta.

Informacje dotyczące odrzucenia oferty.

 1.  Oferta podlega odrzuceniu jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu, a także gdy nie zwiera danych i dokumentów wskazanych w ogłoszeniu lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
 2. Sprzedający niezwłocznie zawiadomi oferenta o odrzuceniu jego oferty.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty należy złożyć do dnia  20 października 2022 r.

W Biurze Obsługi Klienta pok. nr 7 Urzędu Miasta Łańcuta, 37 – 100 Łańcut, ul. Plac Sobieskiego 18 lub drogą pocztową na ww. adres,  w zaklejonej kopercie z opisem „Oferta na zakup samochodu służbowego Urzędu Miasta Łańcuta”

Oferta złożona po wskazanym terminie zostanie zwrócona nie otwarta na adres Wykonawcy.

Termin oględzin przedmiotu sprzedaży:

Pojazd można obejrzeć od poniedziałku do piątku po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr telefonu 17 2490431.

Inne informacje:

Po wyłonieniu przez komisję najkorzystniejszej oferty, przedstawiciel komisji skontaktuje się z wybranym oferentem za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w formularzu ofertowym. Jeżeli w przeciągu 24 godzin od wyłonienia oferenta i skontaktowaniu się z nim nie ma informacji potwierdzającej chęć zakupu, oferta jest odrzucana, a jej miejsce zastępuje kolejna oferta z protokołu sporządzonego przez komisję. Przekazanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po dokonaniu zapłaty określonej w umowie sprzedaży samochodu.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Formularz ofertowy,
 2. Oświadczenie.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Łańcuta, ul. Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut jest Burmistrz Miasta Łańcuta. Urząd Miasta, na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, obsługuje wykonanie zadań należących do kompetencji Burmistrza;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: osobiście lub za pośrednictwem poczty przesłanej na adres urzędu; drogą elektroniczną – e-mail: iod@um-lancut.pl; telefonicznie pod numerem 17 249 04 66;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków i realizacji zadań nałożonych prawem na organy i jednostki pomocnicze miasta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. e) RODO – w minimalnym wymaganym przez prawo zakresie. Dane wykraczające poza ww. zakres przetwarzane będą wyłącznie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, po wcześniejszym jej uzyskaniu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych, wskazanych w art. 9 ust. 1 RODO może być dokonane wyłącznie na podstawie jednej z przesłanek określonych w art. 9 ust. 2 RODO;
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; w pozostałych przypadkach odbiorcami danych  mogą być inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Miasto Łańcut przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Łańcuta;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Urząd Miasta w formie papierowej i elektronicznej, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3), w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zbrakowane po upływie od 5 do 50 lat lub być przechowywane bezterminowo, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy i przepisów. W przypadku gdy przepisy prawa nie precyzują okresu przechowywania danych okres ten ustala Administrator;
 7. Z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 lit. b), lit. d) i lit. e), art. 20, art. 21 ust. 1 RODO, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie – w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,  którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, zaś w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpoznania;
 10. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

                                                                                                             Burmistrz Miasta Łańcuta