Strona główna Wiadomości 1 września 2021r. rusza kwalifikacja wojskowa w powiecie łańcuckim

1 września 2021r. rusza kwalifikacja wojskowa w powiecie łańcuckim

236
0
Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 47) kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu łańcuckiego przeprowadzona zostanie w terminie od dnia 1 września do dnia 28 września 2021 r. Miejscem pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej będzie budynek Zespołu Placówek Oświatowych w Łańcucie (Bursa Szkolna) przy ul. Armii Krajowej 51D w Łańcucie. Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia. Każda osoba podlegająca stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. otrzyma pocztą imienne wezwanie. Szczegółowy terminarz pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Łańcucie, z podziałem na dni, w których będą stawać osoby podlegające kwalifikacji wojskowej z poszczególnych gminy przedstawia się następująco:
 1. Gmina Czarna – 1, 2, 3 września 2021 r.
 2. Miasto Łańcut – 6, 7, 8, 9 września 2021 r.
 3. Gmina Łańcut – 10, 13, 14, 15, 16 września 2021 r.
 4. Gmina Białobrzegi – 17 i 20 września 2021 r.
 5. Gmina Żołynia – 21 września 2021 r.
 6. Gmina Markowa – 22 i 23 września 2021 r.
 7. Gmina Rakszawa – 24 i 27 września 2021 r.
 8. W dniu 28 września 2021 r. do kwalifikacji wojskowej stawiają się kobiety.
W związku z cały czas obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej obowiązują zasady sanitarne zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a obowiązującym w terminie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu. Dodatkowokiedy zauważymy u siebie objawy choroby, w celu zachowania pełnego bezpieczeństwa konieczne będzie przełożenie terminu stawienia się do kwalifikacji wojskowej. W takiej sytuacji prosimy o kontakt pod numer telefonu 17 225 31 77 lub 17 225 69 93. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. podlegają:
 1. mężczyźni urodzeni w 2002 r.;
 2. mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby urodzone w latach 2000-2001, które:
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe­niem kwalifikacji wojskowej,
 • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo­spolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 1. kobiety urodzone w latach 1997-2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. 2017 poz. 944).
 2. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochot­niczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.
Osoba, stawiająca się do kwalifikacji wojsko­wej po raz pierwszy przedstawia:
 • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, pozwalają­cy na ustalenie tożsamości,
 • aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm, bez nakrycia głowy,
 • w przypadku osób chorych lub niepełnosprawnych, posiadaną dokumentację medyczną,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • w przypadku osób, które ze względu na swoją niepełnosprawność czy chorobę, nie są w stanie stanąć osobiście przed Powiatową Komisją Lekarską w Łańcucie, rodzic lub opiekun prawny dostarcza w ich imieniu wymagane dokumenty do komisji,
Osoba, stawiająca się do kwalifikacji po raz kolejny, powinna zabrać ze sobą:
 • książeczkę wojskową
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
 • dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy),
KATEGORIE  ZDOLNOŚCI  DO  CZYNNEJ  SŁUŻBY  WOJSKOWEJ: Kategoria „A”– zdolny/a do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, o którym mowa w art. 59 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej; Kategoria „B” – czasowo niezdolny/a do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które, w okresie do dwudziestu czterech miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej; Kategoria „D” – niezdolny/a do czynnej służby wojskowej, w czasie pokoju; Kategoria „E” – trwale i całkowicie niezdolny/a do czynnej służby wojskowej, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Powiatowa Komisja Lekarska wydaje orzeczenie o zaliczeniu do jednej z wyżej, wymienionych kategorii zdolności do służby wojskowej na podstawie badania, przeprowadzonego przez lekarza. Lekarz bierze także pod uwagę dostarczoną przez osobę podlegającą badaniu dokumentację medyczną. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, Przewodniczący Powiatowej Komisji Lekarskiej może skierować daną osobę na dodatkowe badania specjalistyczne (w tym także psychiatryczne i psychologiczne) lub na obserwację szpitalną. Osoba skierowana na powyższe badania jest zobowiązana je wykonać, w miejscu i u lekarza wskazanego przez Przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej. Osoby, wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A”, „D” i „E” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej, (co następuje po 14 dniach od dnia wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej. Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej – kategoria zdolności „B” nie są przenoszone do rezerwy, aż do czasu poddania ich ponownym badaniom lekarskim i ostatecznym zaliczeniu do kategorii zdolności „A”, „D” lub „E”.