Strona główna Wiadomości XXV SESJA RADY MIASTA ŁAŃCUTA VIII KADENCJI

XXV SESJA RADY MIASTA ŁAŃCUTA VIII KADENCJI

169
0

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.506 z późn. zm.)

Z W O Ł U J Ę
XXV SESJĘ RADY MIASTA ŁAŃCUTA VIII KADENCJI
na dzień 25 marca 2020 r. (środa) o godz. 1500 w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie (II piętro), ul. Kościuszki 15.

PORZĄDEK SESJI:

Otwarcie.
Przyjęcie porządku obrad Sesji.
Przyjęcie Protokołu Nr XXIII/2020 z XXIII Sesji oraz Nr XXIV/2020 z XXIV Sesji Rady Miasta Łańcuta.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/87/2019 Rady Miasta Łańcuta z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Łańcut (Druk Rady Miasta Nr 16/2020).
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Łańcut na rok 2020 (Druk Rady Miasta Nr 17/2020).
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego (Druk Rady Miasta Nr 18/2020).
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego (Druk Rady Miasta Nr 19/2020).
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 4 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łańcuta(Druk Rady Miasta Nr 20/2020).
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego placu targowego przy ul. Cetnarskiego -Piłsudskiego w Łańcucie (Druk Rady Miasta Nr 21/2020).
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2020 (Druk Rady Miasta Nr 22/2020).
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łańcuta (Druk Rady Miasta Nr 23/2020).
Wolne wnioski i oświadczenia.
PRZEWODNICZĄCY

Rady Miasta Łańcuta
MIROSŁAW RZESZÓTKO
KOMUNIKAT

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, związaną z rozprzestrzenieniem się koronawirusa, organizator prosi mieszkańców i gości by nie przychodzili na najbliższe posiedzenie Rady Miasta Łańcuta.

Apelujemy do osób zainteresowanych programem sesji o oglądanie i słuchanie obrad Rady za pośrednictwem transmisji internetowej na stronie miasta www.lancut.pl. Powstrzymanie się od osobistej obecności na posiedzeniu, jeśli to możliwe, byłoby wskazane ze względów profilaktycznych.

Sesja Rady Miasta Łańcuta, a tym samym transmisja obrad rozpocznie się w dniu 25 marca 2020 r. o godz. 15.