Strona główna Miasto Łańcut Rusza konkurs na stanowiska dyrektorów przedszkoli miejskich w Łańcucie

Rusza konkurs na stanowiska dyrektorów przedszkoli miejskich w Łańcucie

171
0

Burmistrz Miasta Łańcuta z siedzibą w Łańcucie, Plac Sobieskiego 18 ogłasza otwarte konkursy na stanowiska dyrektorów:

  1. Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Łańcucie, ul. Henryka Sienkiewicza 5B, 37-100 Łańcut.
  2. Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Łańcucie,  ul. Józefa Piłsudskiego 70, 37-100 Łańcut,
  3. Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Łańcucie,  ul. Jana Kochanowskiego 1d, 37-100 Łańcut,
  4. Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Łańcucie,  ul. Trześnik 16, 37-100 Łańcut.

 § 1. Wymagania wobec kandydatów na stanowisko dyrektora:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (tekst jedn. Dz.U.2021 r. poz.1449 ze zm.).

§ 2.  Wymagane dokumenty:

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej  ( tekst jedn. Dz.U. 2021 poz.1428) – oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania
i rozwoju publicznego przedszkola,

2)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności
 informację o:

a)    stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo

b)    stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

c)    stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3)    oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

a)    imię (imiona) i nazwisko,

b)    datę i miejsce urodzenia,

c)    obywatelstwo,

d)    miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych,
z zakresu zarzadzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego
z zakresu zarządzania oświatą,

6)     w przypadku cudzoziemca – poświadczona  przez kandydata za zgodność
z oryginałem kopia:

a)    dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa
w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jedn. Dz.U.2021.672), lub

b)    dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

c)    dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

7)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jedn. Dz.U.2021r. poz.289 ze zm.),

11)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( tekst jedn. Dz.U.2021 r. poz.1633 ze zm.)  w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

12)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

13)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego –  w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14)  w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa
art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tekst jedn. Dz.U.2021 r.  poz. 1762 ze zm. ), lub karą dyscyplinarną, o której mowa
art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (tekst jedn. Dz. U. 2022r.  poz. 574 ze zm.),

15)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych
i korzysta z pełni praw publicznych,

16)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 04.05.2016).

 § 3. Termin, sposób i miejsce składania ofert:

1)    Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętych kopertach
z podanym adresem zwrotnym ( imieniem, nazwiskiem, numerem telefonu)
i dopiskiem  na kopercie: „Konkurs na stanowisko dyrektora (nazwa, numer i adres przedszkola)”, do Urzędu Miasta Łańcuta, ul. Plac Sobieskiego18, 37-100 Łańcut  w terminie do 14 kwietnia 2023 r. do godz. 14:00.

2)    Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

3)    Oferty, które zostały złożone lub wpłynęły do Urzędu Miasta Łańcuta po wskazanej wyżej dacie nie będą rozpatrywane.

4)    O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

5)    Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.

6)    Szczegółowe informacje w zakresie interpretacji postanowień niniejszego konkursu udzielane są przez pracowników Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia Urzędu Miasta Łańcuta, ul. Plac Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut, e-mail: edukacja@um-lancut.pl, tel. 17 249 04 13.

Poprzedni artykułDwóch motocyklistów w szpitalu
Następny artykułPrezydent Duda odwiedzi w piątek Markową