Strona główna Wiadomości Powiat Łańcucki zainwestował w 2018 r. na swoich drogach ponad 13 mln...

Powiat Łańcucki zainwestował w 2018 r. na swoich drogach ponad 13 mln zł

207
0

 Powiat Łańcucki zrealizował szereg inwestycji dla poprawy stanu technicznego sieci dróg powiatowych i zwiększenia bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę nowych chodników. Realizacja tych inwestycji w 2018 r. była możliwa dzięki pozyskaniu środków z budżetu państwa w tym na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, a także dzięki udanej współpracy z lokalnymi samorządami gmin Białobrzegi, Czarna, Łańcut, Markowa, Rakszawa, Żołynia i Miasto Łańcut.

  Na terenie gminy Markowa, w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 Powiat Łańcucki pozyskał dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 2 380 044 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1546 R Husów – Tarnawka (do granic powiatu) Hadle Szklarskie Etap I od km 0+000 do km 4+430”. Całkowity koszt tego zadania to 4 784 689 zł, z czego po 1 202 322 zł wyniosły dotacja z budżetu gminy Markowa i wkład własny Powiatu Łańcuckiego.


Inwestycja na drodze powiatowej nr 1546R Husów – Tarnawka obejmowała poszerzenie nawierzchni drogi do 5,5 m w terenie zabudowanym i 6 m w terenie niezabudowanym. Przebudowana i wzmocniona została warstwa konstrukcyjna drogi. W Husowie na obszarze zabudowanym został wykonany chodnik dla pieszych z kostki brukowej o długości 460 m, szer. 2 m wraz z kanalizacją pod chodnikiem. W pozostałej części wykonane zostały pobocza o szer. 1 m z ich wzmocnieniem mieszanką kamienną. Przebudowano odwodnienia z wymianą przepustów pod drogą oraz przepustów pod zjazdami, wykonano odmulenie rowów na całej długości drogi, przebudowano zjazdy. Wyremontowano skrzyżowania z drogami gminnymi.


  Powiat Łańcucki pozyskał też dofinansowanie z budżetu państwa ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Zrealizowane zadania inwestycyjne to: Poprawa dostępności komunikacyjnej do drogi wojewódzkiej nr 881 poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 1521R Czarna – Wola Dalsza oraz remont drogi powiatowej 1512R Medynia Głogowska – Rakszawa.


  Na drodze powiatowej 1512R Medynia Głogowska – Rakszawa na całej jej długości ponad 8 km została wykonana nowa nawierzchnia wraz z obustronnym metrowym poboczem z mieszanki kamiennej. Na drodze 1521R Czarna – Wola Dalsza w Czarnej na długości 1,2 km wykonany został nowy chodnik dla pieszych, poszerzona jezdnia do 5,5 m gdzie wykonano nową podbudowę i warstwę ścieralną. Zostały wykonane nowe zjazdy i dobudowana kładka dla pieszych na rzece Glemieniec podczas remontu mostu.


  Całkowity łączny koszt tych zadań to 5 230 979 zł. Na realizację ww. zadań inwestycyjnych Powiat Łańcucki pozyskał dwie dotacje z budżetu państwa. Pierwsza dotacja w kwocie 924 559 zł, wkład własny z budżetu Powiatu Łańcuckiego wyniósł 728 852 zł, dotacje z budżetów Gminy Czarna 462 987 zł i Gminy Rakszawa 236 643 zł. Druga dotacja pozyskana z budżetu państwa to 1 169 457 zł, wkład własny Powiatu Łańcuckiego wyniósł 704 803 zł, dotacja z budżetu Gminy Czarna 1 003 677 zł.
  Na terenie gminy Czarna wykonane zostały bitumiczne pobocza przy drodze powiatowej nr 1275R Czarna-Laszczyny w Czarnej za kwotę 199 788 zł. Inwestycję po połowie sfinansowały samorządy Powiatu Łańcuckiego i Gminy Czarna.


  Powiat Łańcucki kontynuował budowę chodnika w Krzemienicy przy drodze powiatowej nr 1522R za kwotę 66 681 zł, a Gmina Czarna zainwestowała 199 997 zł w ramach pomocy rzeczowej. Podobnie w Zalesiu przy drodze powiatowej nr 1513R Medynia Głogowska – Zalesie – Czarna, Gmina Czarna wybudowała i przekazała protokolarnie pomoc rzeczową – chodnik za kwotę 149 965 zł, a Powiat Łańcucki dobudował dalszy odcinek nakładem 48 697 zł.


  Ponadto Gmina Czarna była inwestorem budowy chodnika dla pieszych ze ścieżką rowerową oraz dwóch zatok autobusowych wzdłuż drogi powiatowej nr 1382R Czarna – Łukawiec w Czarnej. Samorząd Gminy Czarna przekazał także dla Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie w formie dotacji rzeczowej dokumentację projektowo – kosztorysową na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 1375R Stobierna – Medynia Głogowska polegającą na budowie chodnika w Pogwizdowie za kwotę 38 000 zł.


  Na terenie Miasta Łańcuta zostały przebudowane przez Powiat Łańcucki drogi powiatowe – ulice Bohaterów i Kraszewskiego w części zarządzanej przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie. W ramach zrealizowanej powiatowej inwestycji została wykonana kanalizacja deszczowa na ul. Bohaterów. Na obu ulicach został wykonany nowy chodnik dla pieszych z kostki betonowej oraz nowa podbudowa ulic wraz z nową nawierzchnią. W trakcie przebudowy Łańcucki Zakład Komunalny sp. z o.o. wymienił kanalizację sanitarną i wodociągową znajdującą się pod obiema ulicami wraz z przyłączami do sąsiednich nieruchomości. Całkowity koszt przebudowy powiatowych dróg w Łańcucie ulic Bohaterów i Kraszewskiego wyniósł 801 143 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Miasta Łańcuta wyniosło 400 571 zł.


  Na terenie gminy Białobrzegi zostały zrealizowane trzy zadania inwestycyjne wspólnym nakładem środków gminnych i powiatowych oraz dwa z udziałem dotacji budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (tzw. „powodziówki”).
Pierwsze z nich to „Przebudowa drogi powiatowej nr 1275R Czarna – Laszczyny w Budach Łańcuckich”, na którą wydatkowano kwotę 473 434 zł, na co po połowie złożyły się środki finansowe z budżetu Powiatu Łańcuckiego i dotacja z budżetu Gminy Białobrzegi. W ramach tej inwestycji wykonana została nowa nawierzchnia drogi i kamienne pobocza na długości 813 m.


  Drugie zadanie to „Przebudowa drogi powiatowej nr 1521R Czarna – Wola Dalsza w Woli Dalszej.” Koszt wykonania nowej nawierzchni i pobocza to 187 382 zł, na co po połowie złożyły się środki finansowe z budżetu Powiatu Łańcuckiego i dotacja z budżetu Gminy Białobrzegi.
  Trzecim zadaniem była budowa dwóch odcinków chodnika dla pieszych w Białobrzegach wzdłuż drogi powiatowej nr1515R Żołynia – Kosina za kwotę 85 973 zł. Na ten cel dotacja z budżetu gminy Białobrzegi wyniosła 72 511 zł.
Pozostałe zadania to tzw. „powodziówki”.  Jedna w Dębinie pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1520R relacji Dąbrówki – Wola Dalsza – Głuchów w km 4+407 – 5+327 w miejscowości Dębina” o wartości 269 182 zł przy pozyskanym dofinansowaniu z budżetu państwa w kwocie 215 346 zł, z Gminy Białobrzegi – 24 000 zł i z Powiatu 29 836 zł. W Budach Łańcuckich została wykonana „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1516R relacji Korniaktów Płn. – Budy Łańcuckie w km 0+000 – 0+293, 0+604 – 1+124” za kwotę 281 944 zł. W tym przypadku dotacja pozyskana z budżetu państwa wyniosła 225 555 zł, z Gminy Białobrzegi – 28 195 zł i środki własne Powiatu Łańcuckiego 28 194 zł.


  Na terenie Gminy Łańcut w Cierpiszu dokończona została przebudowa drogi powiatowej nr 1548R Kraczkowa – Cierpisz, gdzie została położona nowa nawierzchnia asfaltowa. Wartość inwestycji wyniosła 315 568 zł, w tym dotacja z budżetu Gminy Łańcut to kwota 165 568 zł, a wkład własny Powiatu Łańcuckiego 150 000 zł.
  W Kraczkowej wykonane zostały dwa odcinki chodnika dla pieszych przy drogach powiatowych nr 1549R i 1550R za łączną kwotę 263 498 zł, w tym dotacja z budżetu Gminy Łańcut wyniosła 197 623 zł a wkład własny Powiatu Łańcuckiego 65 874 zł.


Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie wydatkował na wykonanie dokumentacji technicznej na drogę powiatową nr 1542 Albigowa-Sonina kwotę 17 160 zł.
  Na terenie gminy Żołynia kontynuowana była budowa chodników dla pieszych w Brzózie Stadnickiej przy drodze powiatowej nr 1511R Rakszawa-Brzóza Stadnicka za kwotę 18 284 zł oraz w Żołyni przy drodze 1515R Żołynia – Kosina za kwotę 19 920 zł. Na ww. drogach samorząd Gminy Żołynia w ramach pomocy rzeczowej wybudował chodniki za kwotę 54 696 zł w Brzózie Stadnickiej i za 59 735 zł w Żołyni.


  Na terenie gminy Rakszawa wykonany został własnymi siłami nowy chodnik dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 3 w Rakszawie Rąbane, który kosztował 7 910 zł nie licząc kosztu kostki brukowej, którą przekazał w formie pomocy rzeczowej samorząd Gminy Rakszawa.
  Oprócz ww. zadań inwestycyjnych na bieżące remonty nawierzchni powiatowych dróg i chodników Zarząd Dróg Powiatowych w Łańcucie wydał kwotę 226 258 zł oraz wyremontował odwodnienia dróg za kwotę 138 498 zł.
Łączna wartość inwestycji i remontów na drogach powiatowych w 2018 r. wyniosła 13 939 387 zł, w tym pozyskane środki finansowe z budżetu państwa to kwota 4 914 961 zł, dotacje finansowe z budżetów samorządów gmin z terenu powiatu łańcuckiego wyniosły łącznie 4 224 402 zł, do tego ich pomoc rzeczowa o wartości 502 393 zł oraz wkład własny z budżetu Powiatu Łańcuckiego w wysokości 4 297 631 zł.
  Dzięki dobrej współpracy, wspólnie z samorządami gminnymi z terenu naszego powiatu zostały wybudowane nowe nawierzchnie na drogach powiatowych i szereg nowych chodników dla pieszych, co przyczyniło się do znacznej poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.

Janusz Wolski Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Łańcucie