Strona główna Gmina Żołynia Zaprosznie na VII edycję dwuboju strzeleckiego

Zaprosznie na VII edycję dwuboju strzeleckiego

196
0

11 listopada 2017 r. na strzelnicy w Żołyni odbędzie się VII edycja dwuboju strzeleckiego z broni palnej krótkiej.

REGULAMIN ZAWODÓW
VII edycja dwuboju z broni krótkiej
,, PISTOLET PRAKTYCZNY’’
CEL ZAWODÓW

Wyłonienie najlepszego strzelca z broni krótkiej w dwuboju
pistoletowym.
Doskonalenie umiejętności w posługiwaniu się bronią palną.
Popularyzacja strzelectwa w formie dynamicznej.
Integracja środowiska strzeleckiego .

ORGANIZATORZY ZAWODÓW

Klub Sportów Strzeleckich IGLICA LOK w Leżajsku
Stowarzyszenie KOLEKCJONER STALOWA WŁÓCZNIA w Leżajsku
Łańcucki Klub Strzelecki CEL
Stowarzyszenie Miłośników Broni ŻOŁYNIA
Specjalistyczna Grupa Szkoleniowo – Treningowa / SGS-T/
kontakt – tel: 609 797 691, 533 119 035 ,
e-mail: frankfed@o2.pl
TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
Zawody w dniu 11-11-2017r
w godz. od 9:00 do ok. 16:00
na obiekcie strzelnicy sportowej w Żołyni przy ul. Mickiewicza.
2

PROGRAM ZAWODÓW

Zawody rozgrywane w formie dwuboju w konkurencjach
pistolet dokładny oraz pistolet dynamiczny/ praktyczny/.
Rejestracja zawodników na listę startową od 9:00 do 9:30
9:30 rozpoczęcie zawodów (przywitanie uczestników, omówienie
konkurencji i przebiegu zawodów, przypomnienie warunków
bezpieczeństwa, ustalenie kolejności startu,
Rozpoczęcie rozgrywania konkurencji strzeleckich,
Konkurencja- pistolet dokładny
Przerwa techniczna (ok. 12-tej) – ciepły poczęstunek dla zawodników
Konkurencja – pistolet praktyczny
Zakończenie strzelań konkursowych
Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród .
Zakończenie zawodów.

UCZESTNICTWO

W zawodach mogą brać udział osoby posiadające umiejętności
bezpiecznego obchodzenia i posługiwania się bronią palną krótką – pistolet
centralnego zapłonu na poziomie średniozaawansowanym w wieku powyżej
18 lat.
Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji zawodników pod
względem umiejętności posługiwania się bronią krótką – pistolet !!!
Liczba uczestników ograniczona:
Konkurencja PISTOLET DOKŁADNY 40 startujących,
Konkurencja PISTOLEY DYNAMICZNY 30 startujących.
UWAGA: Startujący mogą brać udział w obydwu konkurencjach
dwuboju lub tylko w poszczególnych konkurencjach wchodzących w
skład dwuboju – w tym przypadku nie są rozpatrywani w klasyfikacji
generalnej dwuboju.
3

KLASYFIKACJA

Indywidualna w poszczególnych konkurencjach: pistolet dokładny oraz
pistolet dynamiczny, w klasyfikacji generalnej dwuboju rozpatrywani są tylko
zawodnicy startujący w obu konkurencjach strzeleckich.

NAGRODY

W konkurencji pistolet dokładny za miejsca I – III – medal + dyplom,
W konkurencji pistolet praktyczny za miejsca I – III – medal + dyplom,
W klasyfikacji generalnej dwuboju za miejsca I -III -statuetka +dyplom.
Dla najlepszych nagrody specjalne oraz rzeczowe ufundowane przez osoby
patronujące zawodom.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia drogą elektroniczną (e-mail lub telefonicznie) do 09-11-2017r,
rejestracja (potwierdzenie) na liście startowej zawodników oraz opłaty
startowe bezpośrednio przed zawodami w dniu zawodów .
Opłaty startowe:
Startujący w dwuboju ( własna broń i amunicja) 20,00 zł.
Startujący w dwuboju ( broń i amunicja organizatora) 80,00 zł
Startujący w konkurencji pistolet dokładny
( własna broń i amunicja) 10,00 zł.
( broń i amunicja organizatora) 30,00 zł
Startujący w konkurencji pistolet dynamiczny
( własna broń i amunicja) 15,00 zł.
( broń i amunicja organizatora) 60,00 zł

SPRAWY RÓŻNE

1. Od uczestników zawodów wymagana jest znajomość bezpiecznego obchodzenia i
posługiwania się bronią palnąkrótką centralnego zapłonu.
Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji zawodników pod względem
umiejętności posługiwania się bronią krótką!!!
2. Uczestnicy używają własnej broni oraz amunicji w obu konkurencjach dwuboju
– / wyjątkowo patrz punkt 3/ – (w konkurencji pistolet praktyczny 4 magazynki ,
kabura i ładownice na magazynki – 3szt) – o tym fakcie należy powiadomić przy
rejestracji na listę startową.
3. Istnieje możliwość korzystania z broni (GLOCK-17, CZ-75) i amunicji (9X19
para) organizatora oraz wyposażenia koniecznego do przeprowadzenia
poszczególnych konkurencji.
4. Uczestnicy proszeni są o odpowiedni ubiór / przystosowany do zadań taktycznostrzeleckich/.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w przebiegu zawodów
wynikających z przyczyn niezależnych od organizatora.

4

WARUNKI STRZELENIA
Konkurencja –pistolet dokładny
Pistolet centralnego zapłonu kal: 9×19 PARA
Dystans : 25m
Ilość strzałów: 3 próbne + 10 ocenianych
Tarcza : sportowa z punktowanymi pierścieniami
Pozycja strzelecka – stojąc
Czas: strzały próbne – 2min, strzały oceniane 5min.
Konkurencja – pistolet dynamiczny /tor strzelecko-taktyczny/
Pistolet centralnego zapłonu kal. 9×19 Para
Dystans: 10-20m
Ilość strzałów: 27
Tarcze: cele reaktywne w pięciu grupach,
Pozycja strzelecka: – stojąc/ klęcząc/ leżąc/ strzelanie w ruchu (ze zmianą
stanowisk strzeleckich oraz wymianą magazynków)
Czas: – limit czasowy 90 sekund
Zapoznanie ze szkicem oraz opis przebiegu toru strzelecko-taktycznego
bezpośrednio przed zawodami.

PUNKTACJA
Pistolet dokładny:

Ocenianych jest 10 przestrzelin w serii ocenianej.
Maksymalna ilość punktów – 100 .
Przy równej ilości punktów, decyduje większa ilość trafień ,, 10’’ – tek
Pistolet dynamiczny:
Ocenianie w systemie punktów karnych.
Za trafienie celu 0 punktów,
Za nietrafienie celu 2 punkty karne.
Trafienie tarczy wykluczonej ze strzelania, strzelanie ,,z zatrzymania’’ podczas
strzelania w ruchu 5 p. karnych,
Przekroczenie limitu czasowego ( 90 sekund) za każdą 1 sekundę
1p. karny.
W konkurencji zwycięża zawodnik z najniższą liczbą punktów karnych.
 Przy równej ilości punktów decyduje lepszy czas strzelania.
Klasyfikacja generalna dwuboju.
W klasyfikacji generalnej dwuboju rozpatrywani są zawodnicy startujący
w dwóch konkurencjach turnieju.
O zajętej lokacie decyduje suma zdobytych punktów w dwóch konkurencjach.
Przy jednakowej liczbie punktów o lokacie zawodników decydują punkty
z konkurencji ( pistolet dynamiczny).