Strona główna Miasto Łańcut Łańcucki Dom Pomocy Społecznej otrzyma 370 tys. zł dofinansowania

Łańcucki Dom Pomocy Społecznej otrzyma 370 tys. zł dofinansowania

218
0
powiatlancucki.pl

Łańcucki Dom Pomocy Społecznej otrzyma 370 tys. zł dofinansowania przyznanego z wojewódzkiego grantu.

Marszałek Województwa Podkarpackiego poprzez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu pn. „Lepsze jutro” – Działanie 2.8 ” Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym” PO WER, powierzył Powiatowi Łańcuckiemu grant w wysokości 370 tyś. zł z przeznaczeniem  na wsparcie pracowników – osób pracujących z pensjonariuszami domów pomocy społecznej w tym mieszkańców, skierowanych na łagodzenie skutków pandemii wywołanej wirusem SARS – CoV-19.

Umowę podpisali dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie Jerzy Jęczmienionka oraz dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łańcucie Krzysztof Lepak przy udziale  wicemarszałka województwa podkarpackiego Stanisława Kruczka oraz wicestarosty łańcuckiego Barbary Pilawy-Kraus.

Powyższe zadanie, którym jest przyznanie grantu będzie prowadziło do polepszenia sytuacji osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej, ich opiekunów oraz personelu w związku z pandemią wirusa SARS – CoV-2.

W obliczu dynamicznie zmieniającej się w kraju sytuacji epidemiologicznej konieczne staje się bieżące weryfikowanie zapotrzebowania w placówkach i reagowanie na zmianę. Wobec powyższego niniejszy projekt daje Wnioskodawcy możliwość skorzystania z szerokiego wachlarza wsparcia.

Grant nie wymaga wkładu własnego Powiatu.

Również wojewoda podkarpacki podjęła działania w celu pozyskania środków z MRPiPS na zabezpieczenie DPS-ów przed COVID 19. W tym przypadku zgodnie z art.115  Ustawy o pomocy społecznej wojewoda może dofinansować zadania organu prowadzącego DPS do 80 % wartości zadania. Z analizy potrzeb, w kontekście grantu „Lepsze jutro”  DPS wykazał zapotrzebowanie, które zostało przekazane do Wydziału Polityki Społecznej PUW w Rzeszowie. Przyznanie środków nastąpi po akceptacji Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.