Strona główna Gmina Łańcut Apelacja w sprawie wiatraków

Apelacja w sprawie wiatraków

301
0

Wójtowie gmin Markowa, Gać i Łańcut napisali pismo do parlamentarzystów w sprawie ustawy wiatrakowej. Ustawa wiatrakowa zakazuje zabudowy w promieniu 10-krotności wysokości elektrowni.

W gminach Łańcut i Gać wysokość wiatraków wynosi 150 m, co oznacza, że w promieniu 1,5 km nastąpił całkowity zakaz zabudowy mieszkaniowej. W praktyce sprowadza się to do zakazu budowy domów na obszarze obejmującym 75% powierzchni Gaci, 60 % pow. Soniny, 50 % pow. Wysokiej, 50 % pow. Białobok, 40 % pow. Kosiny, 25 % pow. Markowej, a w mniejszym stopniu także Głuchowa oraz Rogóżna. – czytamy w liście.

Spora część ww. wsi z pewnością zostanie wykluczona z możliwości budowy na tych terenach.

Pierwotnie zakaz zabudowy mieszkaniowej obowiązywał w odległości 350m od wiatraka.

Takie rozwiązanie w żaden sposób nie ograniczało możliwości rozwoju osadnictwa mieszkaniowego na terenie gmin Łańcut, Gać oraz sąsiedniej Markowej (na terenie której nie ma żadnej elektrowni wiatrowe, ale odczuwalne są skutki ich lokalizacji w sąsiednich miejscowościach). – piszą wójtowie.

Oto treść pisma:

W związku z obowiązującą od 16 lipca 2016 r. ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (dalej „uizew”) oraz rozpoczęciem prac nad jej liberalizacją m.in. w kwestii związanej z niestosowaniem ustawy wobec istniejących już elektrowni wiatrowych, w imieniu gmin, które mamy zaszczyt reprezentować, wyrażamy zdecydowane poparcie dla tych działań. Mamy jednocześnie nadzieję na dialog parlamentarzystów i przedstawicieli ministerstw z samorządami.

W gminach Łańcut, Gać oraz Markowa mieszka łącznie ponad 30 tys. osób. Wiele z nich w szczególny sposób zostało dotknięte negatywnymi skutkami wprowadzenia „uizew”, tj. zakazu zabudowy mieszkaniowej w strefie „10 H”.

W 2015 r. na terenie gmin Gać oraz Łańcut prywatny inwestor wybudował łącznie 27 wiatraków. Budowa była realizowana zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i ówcześnie obowiązującymi przepisami prawa. W praktyce oznaczało to zakaz zabudowy mieszkaniowej w odległości około 350 m od elektrowni wiatrowej. Takie rozwiązanie w żaden sposób nie ograniczało możliwości rozwoju osadnictwa mieszkaniowego na terenie gmin Łańcut, Gać oraz sąsiedniej Markowej (na terenie której nie ma żadnej elektrowni wiatrowe, ale odczuwalne są skutki ich lokalizacji w sąsiednich miejscowościach).

Sytuację dramatycznie zmieniła „uizew”, której zapisy wprowadziły od 16 lipca 2019 r. zakaz wydawania przez organy gminy warunków zabudowy w odległości równej lub mniejszej niż 10 – krotna wysokość elektrowni wiatrowej mierzonej od gruntu do najwyższego punktu budowli, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami. W gminach Łańcut i Gać wysokość wiatraków wynosi 150 m, co oznacza, że w promieniu 1,5 km nastąpił całkowity zakaz zabudowy mieszkaniowej. W praktyce sprowadza się to do zakazu budowy domów na obszarze obejmującym 75% powierzchni Gaci, 60 % pow. Soniny, 50 % pow. Wysokiej, 50 % pow. Białobok, 40 % pow. Kosiny, 25 % pow. Markowej, a w mniejszym stopniu także Głuchowa oraz Rogóżna. Aby złagodzić konsekwencje wprowadzenia wspomnianej ustawy oraz by chronić interesy mieszkańców Urzędy Gmin Gać, Markowa oraz Łańcut podjęły zdecydowane działania m.in. prowadząc w możliwie szybkim trybie postępowania dotyczące wydawania decyzji o warunkach zabudowy dla terenów znajdujących w tzw. strefie „10 H”. Przykładowo w samej gminie Łańcut w okresie od stycznia do lipca 2019 r. wydano ok. 430 decyzji o warunkach zabudowy dla terenów znajdujących się we wskazanej strefie.

Mając na uwadze trwające prace nad zmianą „uizew” oraz kilkakrotnie wskazywane przez Minister Rozwoju Jadwigę Emilewicz – „zaproszenie samorządów do dyskusji”, gminy Łańcut, Markowa oraz Gać wyrażają gotowość do udziału w toczącej się procedurze zmiany ustawy oraz konsultacjach społecznych w przedmiotowym zakresie. Mając równocześnie świadomość, że w Sejmie RP jest procedowany poselski projekt zmiany powyższej ustawy (druk 141), który to projekt ma zostać skierowany do opiniowania do organizacji samorządowych, prosimy niniejsze pismo potraktować jako nasze stanowisko i opinię w przedmiotowym zakresie.

Mając na uwadze ochronę praw nabytych oraz zaufanie obywateli do państwa i nakreślony już kierunek zmian ustawy o inwestycjach wiatrowych, popieramy proponowane zmiany i wnioskujemy o ich jak najszybsze wprowadzenie w życie, w tym w szczególności poniższych zapisów: dodania do art. 1 ust. 3 w następującym brzmieniu: „Ustawy nie stosuje się do inwestycji zrealizowanych i użytkowanych w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.”, oraz ujednolicenie okresu przejściowego zawartego we wszystkich artykułach Rozdziału 4 z obecnych 36 miesięcy na 72 miesiące. Jednocześnie ze swojej strony zapraszamy na spotkanie na terenie naszych gmin w celu ewentualnej wizji w terenie, gdzie wskażemy jakie są rzeczywiste negatywne skutki zasady „10 H” w poszczególnych miejscowościach. W przypadku wyrażenia woli takiego spotkania, prosimy o kontakt na nr tel. 17 225 68 09 (Urząd Gminy Łańcut – Referat Zagospodarowania Przestrzennego).